ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16:00 – 17:00 น. ทาง Zoom Conference
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
วาระที่ 2 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา (ปี 2563)
วาระที่ 3 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
วาระที่ 5 แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ
วาระที่ 6 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ลงทะเบียนยืนยันเพื่อเข้าร่วมประชุมตาม link ด้านล่าง ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564
หลังจากนั้นทางสมาคมฯ จะส่ง link Zoom ประชุม และ เลือกตั้ง online ให้ทาง email ที่ได้ลงทะเบียน

?Link https://forms.gle/ZbU34T2eEHTgEKza6

ขอแสดงความนับถือ
ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
นายกสมาคมรังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมสามัญ 1/2564

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์