คณะกรรมการ ปี 2565-2566

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยานายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
2พญ.อัญชลี ชูโรจน์นายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
3นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะนายกสมาคมฯ กิตติมศักดิ์
4นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อยนายกสมาคมฯ
5นพ.ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์อุปนายกฯ
6นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุขเลขาธิการ
7พญ.อรกมล ชัยเลิศเหรัญญิก
8นพ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์นายทะเบียน
9นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุลกรรมการ
10พญ.รุจิมาส คุ้มทองกรรมการ
11นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัยกรรมการ
12นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่งกรรมการ
13นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัคกรรมการ
14นพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์กรรมการ

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์